Vår politikk

A - Å

A

 • Abort
  Unge Høyre mener at kvinners rett til selvbestemt abort er et ufravikelig prinsipp og at det alltid er kvinnens mening som skal være i sentrum. Les mer
 • Aktiv dødshjelp
  En stor del av menneskeverdet er at en har størst mulig kontroll over eget liv. Les mer
 • Alkohol og skjenketider
  Unge Høyre ønsker å liberalisere lovgivningen for salg av alkohol og skjenketider. Les mer
 • Anonym retting av prøver
  For at alle elever skal få en rettferdig karakterer vil Unge Høyre innføre anonym retting av prøver i skolen.

  Les mer
 • Arktis
  Arktis er av stor strategisk betydning og byr på muligheter innen næringsutvikling, transport og energiproduksjon. Unge Høyre mener derfor at Norge må føre en aktiv politikk for nordområdene.  Les mer
 • Arveavgift
  Barn skal ikke måtte selge det de arver når foreldrene deres dør for å betale arveavgift til staten. Derfor er Unge Høyre mot å innføre en arveavgift. Les mer
 • Assistert befruktning
  Unge Høyre mener at man skal være åpne for teknologi som kan gjøre menneskers liv bedre, men det skal samtidig være en lang prosess før man tillater ny teknologi i etiske saker. Les mer
 • Atomkraft
  Unge Høyre mener det viktigste er å løse klimakrisa samtidig som vi sikrer nok energi og strøm til alle. Da må energien være utslippsfri, sikker og billig. Les mer
 • Atomvåpen
  Unge Høyre ønsker ikke at vi skal gå inn for et forbud mot atomvåpen, så lenge enkelte andre land ikke ønsker å destruere sine. Les mer
 • Avgifter
  Skatter og avgifter bør holdes så lave som nødvendig. Les mer

B

 • Bærekraftig framtid
 • Barnefattigdom
  Unge Høyre mener samfunnet bør måles etter hvordan vi hjelper de som trenger det mest. Kampen mot barnefattigdom, og for muligheter for alle en av de viktigste politiske oppgavene for Unge Høyre. Les mer
 • Barnehager
  Barnehager spiller en viktig rolle i barns utvikling, og er viktige for at alle barn skal få like muligheter. Målet må være at man i barnehagen får læring gjennom lek.
  Les mer
 • Barnetrygd
  Unge Høyre ønsker at barnetrygden behovsprøves. Les mer
 • Barnevernet
  Unge Høyre ser på styrking av barnevernstjenesten som en viktig oppgave, og ønsker å sikre flere barn en god oppvekst. Les mer
 • Beredskap
  Beredskap handler om å være forberedt på det uforberedte. Norge skal være spesielt beredt på kritiske situasjoner rettet mot innbyggerne. Les mer
 • Biologisk mangfold
  For Unge Høyre vil beskyttelse av det biologiske mangfoldet være noe av det viktigste vi kjemper for når vi snakker om miljøproblemene. Les mer
 • Bistand
  Som et av verdens rikeste land har Norge et moralsk ansvar ovenfor de svakeste i verden. Les mer
 • Bolig
  Det må bli billigere og lettere å bygge boliger.
  Les mer
 • Boligsparing for ungdom (BSU)
  Unge Høyre ønsker å gi unge muligheten til å komme seg inn i boligmarkedet. Å eie bolig er en økonomisk sikkerhet. Les mer
 • Bompenger
  Klimapolitikken vår er bygget på at den som forurenser også skal betale. I så måte kan bompenger være treffende. Unge Høyre mener at bompenger er en lite effektiv måte å finansiere veiene våre på. Les mer

C

 • CO2-avgift
  Unge Høyre mener de som forurenser må ta ansvaret for sine klimagassutslipp. Det må derfor koste penger å forurense. Unge Høyre er tilhenger av avgift på klimagassutslipp – CO2-avgift. Les mer
 • Covid-19
  Koronakrisen har forsterket de utfordringene vi visste ville komme. Omstillingen av norsk økonomi vil gå raskere enn før. Les mer

D

 • Delingsøkonomi
  Delingsøkonomi kan gi mange positive effekter: økonomisk vekst, flere innovative løsninger, bedre forretningsmodeller, og bedre og mer bærekraftig bruk av ressurser. Les mer
 • Demokrati
  For Unge Høyre handler demokrati om at flertallet bestemmer, men at mindretallet har noen grunnleggende rettigheter flertallet aldri kan ta fra dem. Les mer
 • Digital skolehverdag
  Korona-pandemien viste oss at hjemmeskole er mulig. Vi håper erfaringene fra det blir brukt til å utvikle hjelpemidler for en bedre digital skolehverdag. Les mer
 • Diskriminering
  Unge Høyre vil ha et samfunn hvor alle har like rettigheter og ingen blir diskriminert på bakgrunn av kjønn, legning, etnisitet, funksjonsevne. Les mer
 • Dyrvern og dyrevelferd
  Unge Høyre mener at dyr har en egenverdi, og at håndteringen av dyr skal skje med omsorg og respekt. Les mer

E

 • Egenandeler i helsevesenet
  Unge Høyre ønsker å innføre ulike nivåer for egenandel for ulike typer helsetjenester. Les mer
 • Eggdonasjon
  Unge Høyre er for at kvinner skal få mulighet til å benytte seg av eggdonasjon i Norge.
  Les mer
 • Eiendomsskatt
  Unge Høyre mener at verken kommune eller stat skal ha rett til å innkreve skatt på eiendom. Les mer
 • Eksamen før russetiden
  Unge Høyre mener at elever fortjener en god feiring når de er ferdig med videregående skole, men at det også er viktig å legge til rette for at elevene kan prestere best mulig. Les mer
 • Ekstremisme og radikalisering
  Barnevernet, utdanningsinstitusjoner, helsevesenet og politiet spiller viktige roller i forebyggende arbeid mot ekstremisme og radikalisering, og de bør jobbe bedre sammen så flere blir fanget opp. Les mer
 • El-biler
  Staten skal fremdeles ha et ansvar for at det å velge el-biler skal være attraktivt, og avgiftene skal være lave. Les mer
 • Eldreomsorg
  Unge Høyre mener eldreomsorgen skal være et tilbud fra det offentlige, men det skal være like lett for ideelle og private aktører å opprette gode tilbud til de eldre. Les mer
 • Elektrifisering
  Unge Høyre er tilhenger av elektrifisering som klimatiltak. Les mer
 • Elektronisk overvåkning
  Frihet for overvåkning er en helt nødvendig rettighet i et fritt samfunn, derfor er Unge Høyre sterkt kritisk til elektronisk overvåkning.
  Les mer
 • Energi
  Verdens energibehov øker. Dette gir Norge en unik mulighet som en viktig energiprodusent. Les mer
 • EU og EØS
  Unge Høyre vil at Norge skal bli medlem av EU. Unge Høyre mener at EØS-avtalen er det beste alternativet vi har så lenge vi ikke er et fullverdig medlem av EU. Les mer

F

 • Fiskeri og havbruk
  Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer. Det skal det fortsette å være. Les mer
 • Flere jobber
  Unge Høyre vil ha et samfunn hvor alle har en jobb å gå til. Verdien av arbeid, er uendelig mye mer enn å gi mennesker inntekt og staten skatt til å betale for våre felles velferdsgoder. Les mer
 • Flyktninger og asylsøkere
  Unge Høyre ønsker som hovedregel å hjelpe i nærområdene. Samtidig mener Unge Høyre at Norge bør ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt. Les mer
 • FN
  FN gjør mye viktig og livreddende arbeid rundt om i verden, og dette bør fortsette og styrkes.
  Les mer
 • Formuesskatten
  Formuesskatten er en særnorsk skatt som ikke treffer det den er mest til å treffe. Les mer
 • Fornybar energi
  For å løse klimakrisa må vi erstatte forurensende energikilder som kull, gass og olje med grønne, fornybare energikilder som ikke forurenser. Les mer
 • Forskning
  Unge Høyre vil investere mer i forskning for at samfunnsutviklingen skal skje på best mulig måte og for at beslutninger skal tas på best mulig grunnlag. Les mer
 • Forsvaret
  Unge Høyre vil sikre et forsvar som er i stand til å beskytte sine egne innbyggere. Les mer
 • Fraværsgrensen
  For å redusere udokumentert fravær som skulk har vi innført fraværsgrense i videregående skole. Unge Høyre vil se på innrettingen av fraværsgrensa. Les mer
 • Frihandel
  Frihandel har vist seg å være det helt klart mest effektive virkemiddelet for å bekjempe fattigdom. Derfor jobber Unge Høyre for mer frihandel.
  Les mer
 • Friskoler
  Ingen elever er like, og alle har forskjellige behov. Vi forskjellige skoler, og staten bør applaudere at en friskole gir et godt tilbud til elevene.
  Les mer
 • Fritt behandlingsvalg
  Friheten til å velge selv hvilket helsetilbud man ønsker, står sentralt i Unge Høyres politikk. Les mer
 • Fritt skolevalg
  Unge Høyre mener at elevene selv bør bestemme hvilken skole de ønsker å gå på, og ikke postnummeret man har.
  Les mer
 • Fylkeskommunen
  Fylkeskommunen er et overflødig og byråkratisk forvaltningsnivå som bør avvikles.
  Les mer

G

 • Gen- og bioteknologi
  For Unge Høyre står prinsippet om at et menneske aldri skal brukes utelukkende som et middel for forskningen helt sentralt i gen- og bioteknologispørsmål
  Les mer
 • Generell bevæpning av politiet
  Unge Høyre er mot en generell bevæpning av politiet.
  Les mer
 • Grønn finans
  Unge Høyre vil derfor arbeide for at Norge skal være et internasjonalt knutepunkt for grønne obligasjoner og for internasjonale standardiserte krav for utstedelsen av grønne obligasjoner. Les mer
 • Grønne byer/bymiljø
  Unge Høyre mener at de største byene også er sentrale i kampen mot klimaendringene. Les mer
 • Grønt skattesystem
  For å løse klimaproblemene mener Unge Høyre at vi må gjøre det billigere å handle miljøvennlig og dyrere å forurense.
  Les mer
 • Gutteløft i skolen
  Kjønnsforskjeller i utdanningssystemet er en stor utfordring. Ifølge Stoltenberg-utvalget scorer jenter marginalt bedre i både lesing, skriving og regning tidlig i skoleløpet. Les mer

H

 • Hatkriminalitet
  Unge Høyre vil derfor beholde diskrimineringsparagrafen og lovgivningen om skjerpende forhold ved hatkriminalitet i straffeloven. Ingen skal bli offer for kriminalitet på bakgrunn av hvem man er! Les mer
 • Helse
  Når Norge er på sitt beste får alle den behandlingen de har behov for. Les mer
 • Høyere utdanning
  Studenter ved norske utdanningsinstitusjoner skal oppleve at utdanningen deres gir rom for utvikling, utforskning og medbestemmelse, samtidig som den gjør studentene skikket til å møte arbeidslivet. Les mer

I

 • Ideologi
  Unge Høyres ideologi er liberalkonservatisme. Det vil si at vi kombinerer et optimistisk tro på mennesket og dets valgfrihet med nøysomhet og ansvarlighet.
  Les mer
 • Inkluderende arbeidsliv
  Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, alder og funksjonsnedsettelser. Les mer
 • Innvandring
  Unge Høyre vil derfor føre en rettferdig og forutsigbar asylpolitikk. Les mer
 • Integrering
  Unge Høyre mener det er viktig å ha en godt tilpasset introduksjonsordning hvor utdanning og arbeid står i sentrum.
  Les mer
 • Iskanten
  Gi varig klimavern til Barentshavet nord, og dermed si nei til petroleumsaktivitet i dette området. Les mer

J

 • Jenters rett til utdanning
  Unge Høyre vil alltid kjempe for at jenter skal ha rett til utdanning, uansett hvor de bor. Les mer
 • Jordvern
  Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. Unge Høyre mener det er viktig med et sterkt jordvern for å sikre arealer til norsk matproduksjon. Les mer

K

 • Karakterer
  Unge Høyre mener at tallkarakterer fra 1 til 6 er en god vurderingsform så lenge det kombineres med utfyllende og tydelige tilbakemeldinger fra lærer om hvordan eleven kan forbedre seg. Les mer
 • Klimakvoter
  Klimautfordringene må løses gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid. Norge er en del av det internasjonale markedet, og samarbeid er en forutsetning for å nå klimamålene. Les mer
 • Kollektivtransport
  Unge Høyre mener det er viktig å prioritere kollektivtrafikken, fotgjengerne og syklistene i bytrafikken. Les mer
 • Kommunereform
  Unge Høyre mener at vi skal fortsette arbeidet med kommunereformen, slik at Norge får enda sterkere kommuner som kan levere gode velferdstjenester til sine innbyggere. Les mer
 • Kompetansepolitikk
  Regjeringen har laget en ny strategi så flere får kunnskapen og kompetansen arbeidslivet har bruk for. Det er en viktig utvikling i arbeidet for å få en bedre skole og utdanningssektor. Les mer
 • Kontantstøtte
  Unge Høyre vil fjerne kontantstøtteordningen. Les mer
 • Kriminell lavalder/kriminalomsorg
  Unge Høyre vil beholde dagens kriminelle lavalder på 15 år.
  Les mer
 • Kultur og frivillighet
  Kulturlivet er en viktig premissleverandør for samfunnsdebatten og for samfunnets utvikling. Derfor er det viktig at kulturlivet er fritt og uavhengig av statlige føringer. Les mer
 • Kvotering/kjønnspoeng
  Unge Høyre mener at alle mennesker fortjener å bli vurdert ut ifra personlige egenskaper, og at kvotering er diskriminering. Derfor er Unge Høyre imot alle former for kvotering. Les mer

L

 • Lærere
  Læreren er den viktigste enkeltfaktoren i skolen. Et Norge på sitt beste er når læreren gir elevene oppmerksomheten de trenger og individuelt tilpasset opplæring. Les mer
 • Lærervurdering
  Alle elever fortjener å ha muligheten til å si fra når læreren ikke er god nok.
  Les mer
 • Lærlinger
  For at det kan skapes flere lærlingplasser ønsker Unge Høyre å øke lærlingstilskuddet og fjerne lærlingskatten.
  Les mer
 • Landbruk
  For å få et mer effektivt og moderne landbruk vil Unge Høyre avvikle en rekke reguleringer og kutte i subsidiene.
  Les mer
 • Lekser
  Unge Høyre mener lekser gir læringsutbytte og er nødvendig, men at de trenger å bli mer målrettede.
  Les mer
 • Lese-, regne- og skrivevansker
  Vi vil hjelpe elever med lese-, regne- og skrivevansker til å fullføre skolegangen og lykkes på skolen. Les mer
 • LHBTIQ+
  Vi mener alle skal ha de samme rettighetene og ha de samme mulighetene til å delta i fellesskapet uavhengig av kjønn, legning, seksuell orientering, etnisk bakgrunn og funksjonsnedsettelser. Les mer
 • Likestilling
  Norge har fortsatt en vei å gå for å bli et helt likestilt samfunn. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, og gutta klarer seg dårligere på skolen enn jentene. Les mer
 • Lofoten, Vesterålen og Senja
  Unge Høyres landsmøte har også vedtatt at de særlig verdifulle og mest sårbare områdene skal vernes først. Les mer
 • Lokaldemokrati
  Unge Høyre vil styrke lokaldemokratiet og legge oppgaver og politiske beslutninger så nær innbyggerne som mulig. Les mer

M

 • Medier
  Unge Høyre er opptatt av å sikre ytringsfrihet, pressefrihet, informasjonsfrihet og at folk har tilgang på nyheter og informasjon over hele landet.  Les mer
 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne/universell utforming
  Unge Høyre er opptatt å sikre alle mennesker med nedsatt funksjonsevne et godt og trygt liv. Les mer
 • Menneskerettigheter
  Retten til liv, eiendomsrett, ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet, retten til en rettferdig rettssak, frihet fra forfølgelse og undertrykking er rettigheter som er universelle for alle Les mer
 • Midlertidige ansettelser
  Unge Høyre mener det er positivt at arbeidsmiljøloven åpner for midlertidige ansettelser. I dag er det mange som står utenfor arbeidslivet som ikke klarer å få seg en jobb. Les mer
 • Miljø
  For å møte miljøutfordringene vil Unge Høyre satse på teknologi og fornybar energi.
  Les mer
 • Mobbing
  Ingen elever i skolen skal bli mobbet, og det er alltid mobberen som skal bytte skole.
  Les mer
 • Monarkiet
  Monarkiet har i dag en enorm oppslutning i folket og nyter stor legitimiet, og er en viktig institusjon i Norge.
  Les mer
 • Monopol
  Et monopol gjør at markedet ikke fungerer optimalt og det produseres for lite av varen. Derfor er Unge Høyre motstandere av monopoler.
  Les mer

N

 • Næringsliv
  For at nordmenn skal kunne benytte seg av velferdsgoder, så må noen skape verdiene som betaler for dem. Les mer
 • Narkotika
  Alle har rett til å bestemme over eget liv, og den retten opphører ikke selv om du tar noen dårlige valg - så lenge du ikke skader andre. Les mer
 • NATO
  I en usikker verden er det viktig at Norge ivaretar sine nærmeste allierte. Norge var med på å grunnlegge NATO, og Unge Høyre støtter et fortsatt norsk medlemskap. Les mer
 • Naturvern
  Unge Høyre mener det er viktig å sikre det biologiske mangfoldet, unik og urørt natur for fremtidens generasjoner. Les mer
 • Niqab og hijab
  For de som ønsker å bruke niqab og hijab er det en rettighet så lenge det ikke er skadelig for noen andre. Les mer
 • Nivåvalg i skolen
  For Unge Høyre er nivåvalg en naturlig del av tilpasset undervisning. Les mer

O

 • Offentlig sektor/offentlig eierskap
  Unge Høyre ønsker å redusere både det offentlige eierskapet og den offentlige sektoren. Les mer
 • Olje og gass
  Unge Høyre vil føre en ansvarlig og forutsigbar petroleumspolitikk som tar hensyn til klima, miljø og grønn omstilling, som sikrer velferdssamfunnets inntekter og sysselsettingen. Les mer

P

 • Pensjon
  Dagens pensjonskostnader øker raskere enn inntektene til staten. Det gjør at vår generasjon vil få mindre penger å rutte med. Les mer
 • Personvern
  Enkeltmennesket har krav på beskyttelse av sitt privatliv. Utbredelse av ny teknolog innebærer at det blir stadig lettere å krenke den private sfæren. Les mer
 • Politiet
  Unge Høyre vil ha effektiv og synlig politiberedskap over hele landet. Les mer
 • Privatskoler
  Unge Høyre mener at privat- og friskoler er et sunt alternativ for dem som ikke finner seg til rette i den offentlige skolen. Les mer
 • Psykisk helse
  Unge Høyre mener det er viktig å bekjempe den økende grad av psykiske lidelser blant ungdom, og at dette må gjøres gjennom direkte oppfølging av hver enkelte som rammes.

  Les mer

R

 • Rådgivningstjenesten
  For å sikre at fremtidige rådgivere har tilstrekkelig med kompetanse, ønsker Unge Høyre at det opprettes en egen rådgivningsutdanning. Les mer
 • Regionreformen
  Unge Høyre vil fjerne dagens fylkeskommuner, og er tilhenger av to forvaltningsledd i Norge: kommune og stat. Les mer
 • Regnskogen
  Unge Høyre vil bremse avskogingen og sikre at internasjonale klima- og skogtiltak respekterer urfolks rettigheter, ivaretar biologisk mangfold og reduserer fattigdom. Les mer
 • Rovdyr
  Rovdyrbestandene i Norge ligger på et relativt lavt nivå, men kan likevel være en trussel mot dyr på utmarksbeite. Unge Høyre vil fjerne ulvesonen. Les mer
 • Rus/Rusomsorg
  Unge Høyre legger tryggheten til innbyggerne til grunn for hvilken ruspolitikk vi skal føre. Les mer

S

 • Seksualundervisning/seksual helse
  Unge Høyre vil gjennomføre en kartlegging av seksualundervisningen for å sikre at alle elever får bedre innholdet i undervisningen og innføre minstekrav til antall timer i grunnskolen og vgs. Les mer
 • Sexkjøpsloven
  Unge Høyre vil ikke at staten skal forby kjøp og slav av sex. Les mer
 • Skatt
  For Unge Høyre er det et selvstendig mål å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for å gi mer makt til enkeltmennesker. Les mer
 • Skole
  Unge Høyre vil ha en skole som gir muligheter til alle. Vi mener at skolens fremste formål er å lære oss nysgjerrighet, grunnleggende ferdigheter og evnen til å lære nye ferdigheter. Les mer
 • Skolehelsetjenesten
  Unge Høyre vil ansette flere helsesøstre og skolepsykologer, mens vi samtidig gir elevene mulighet til å henvises til psykolog gjennom skolehelsetjenesten. Les mer
 • Snøscooter
  Unge Høyre mener kommunene er best egnet til å bestemme om og hvor det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter. Les mer
 • Solenergi
  Unge Høyre mener Norge har et ansvar for å produsere mer fornybar energi til verden. Vi vil derfor stimulere til flere investeringer i fornybar energi. Les mer
 • Sosialpolitikk
  Velferdssamfunnet og de sosiale ordningene skal være et sterkt sikkerhetsnett for de som har behov for hjelp. Les mer
 • Statens pensjonsfond utland (SPU)
  Unge Høyre vil at Statens pensjonsfond utland (oljefondet) skal kunne investere i unotert infrastruktur. Det har de ikke mulighet til i dag. Les mer
 • Studentboliger
  Unge Høyre mener at også private utbyggere bør kunne motta statsstøtte for bygging av studentboliger. Les mer
 • Studenter
  For å løse fremtidens utfordringer, er vi avhengige av å satse på kunnskap og kompetanse. Les mer
 • Studiefinansiering
 • Studiestøtte
  11 måneders studiestøtte var en stor seier. Samtidig mener Unge Høyre dagens studiestøtte er for lav til å dekke nødvendige bo- og levekostnader, og vil derfor øke den samlede utbetalingen. Les mer
 • Subsidier
  Unge Høyre ha færre og lavere subsidier.  Les mer
 • Surrogati
  Unge Høyre vil tillate altruistisk surrogati. Surrogati burde være en reell løsning for personer som vil ha barn, men ikke kan få det. Les mer
 • Sykelønn
  Vi vil redusere sykelønnen til 80 % og innføre tre karensdager. Dette vil gi et insentiv for å senke korttidsfraværet. Les mer

T

 • Tidlig innsats
  Unge Høyre vil at alle elever skal ha mulighet til å utvikle egne evner og ferdigheter. Les mer
 • Tigging
  Unge Høyre mener at tigging ikke er noen vei ut av fattigdom, men en siste utvei for mennesker som ikke har annet valg. Les mer
 • Tilpasset opplæring
  Unge Høyre vil at det skal utvikles flere retninger innenfor videregående opplæring, slik at flere elever fullfører videregående opplæring. Les mer
 • Tobakk
  Unge Høyre mener at alle har rett til å bestemme over eget liv, og det innebærer også retten til å ta dårlige valg. Les mer
 • Tog
  Et godt kollektivtilbud forutsetter hyppige avganger, god kapasitet og sømløse overganger mellom ulike kollektivløsninger og andre transportformer. Les mer
 • Transport
 • Tvangsekteskap og barneekteskap
  Unge Høyre mener bekjempelse av tvangsekteskap er viktig både for de som rammes og for integreringens egen del. Les mer

U

 • Undervisningsevaluering
  Unge Høyre mener det er best om det innføres undervisningsevaluering på alle skoler. Les mer
 • Unge uføre
  Det er et stadig økende problem at flere unge faller utenfor samfunnet. Unge Høyre ønsker å senke terskelen for at disse skal kunne få prøve seg i arbeid. Les mer
 • Ungt Entreprenørskap
  Flere og flere unge har nå som fag å lage egen bedrift. Unge Høyre er for å styrke ordningen med Ungt Entreprenørskap. Les mer
 • Utenforskap
  Selv om Norge har lav arbeidsledighet står nesten 800.000 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Les mer
 • Utenriks
  Unge Høyre tror verden går i riktig retning. Vi tror på en bedre fremtid og vi tror på enkeltmenneskets evne til å skape den i fellesskap med andre. Frie mennesker som får muligheten til å utfolde seg Les mer
 • Utslippsfri transportsektor
  Staten må derfor både bruke pisk og gulrot for å gjøre transporten mer miljøvennlig. Dette kan for eksempel være bruk av bompenger, fritak i avgifter og andre økonomiske incentiver. Les mer

V

 • Valgfrihet
  Unge Høyre anerkjenner at mennesket er feilbarlig. Likevel er valgfrihet i seg selv et gode. Les mer
 • Valgfritt sidemål
  1 av 5 går ut av den norske skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Derfor mener Unge Høyre elevene skal bruke mer tid på å lære et språk skikkelig, i stedet for to nesten like språk dårlig. Les mer
 • Vannkraft
  Unge Høyre vil tillate kraftutbygging i nye vassdrag, og vurdere utbygging der det kan bidra til vern mot flom. Les mer
 • Velferdssamfunnet
  Unge Høyre mener at vi lever i et velferdsamfunn, ikke en velferdsstat. Les mer
 • Verdens beste skole
  Unge Høyre ønsker verdens beste skole, hvor alle elever har like muligheter til å lykkes. Les mer
 • Verneplikt
  Verneplikten er en sentral del av det norske forsvaret. Les mer
 • Vest-Sahara
  Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Unge Høyre mener vi må gjøre mer for at menneskerettighetene følges. Les mer
 • Videregående skole
  Unge Høyre mener at det viktigste er at alle får tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan få seg en jobb og leve et selvstendig liv - og ikke nødvendigvis at alle fullfører vgs. Les mer
 • Vindkraft
  Unge Høyre vil også satse på havvindmøller. Dette er likevel ikke lønnsomt enda, og det kommer det ikke til å bli på en stund. Les mer

Y

 • Yrkesfag
  Norge kommer til å mangle mer enn 90 000 fagarbeidere innen 2035, og det er avgjørende at flere velger yrkesfag hvis Norge skal sikre arbeidsplasser i fremtiden. Les mer
 • Ytringsfrihet
  Individet har rett til å utfolde seg og delta i samfunnet. Av dette følger det at mennesket har ytringsfrihet – nettopp fordi den er grunnleggende for samfunnsutvikling- og deltakelse. Les mer